Shk. Shabbir Yamani, dream

SSYamaniDreamPg1 SSYamaniDreamPg2

SSYamaniDreamPg3 SSYamaniDreamPg4

[TRANSLATION:]
Ghibb at-Tasaaleem al-‘Uboodiyya { 26th Zil-Haj 1415H.}
Ghulam ne fajer parta sapnu thayu (aaje ):
Surat ma al-Jamea tus-Saifiyah na ivaan mubarak ma majlis chhe. Kothar, ustaazo, mumineen betha chhe. Itna ma Mazoon Maula TUS tashreef laave chhe. Koi ta’zeem vaaste kharu thaatu nathi. Ghulam kharo thayo ane zor si kahu chhu ke “sagla khara thao, Mazoon Maula padhaare chhe.” Sagla maari taraf dekhi ne hasay chhe.
Ghulam aa manzar dekhi ne ghano hairat ma chhu ane em khayaal kari ne kahu chhu, ke aa su chhe? Aam kem? Aa su shaan chhe? Mazoon Maula TUS na nazdeek vaaz no paatlo chhe ane aas paas kitabo chhe ehma aap Maula mashghool chhe. Thori der baad em nazar aave chhe ke ivaan ma ek mhoto takhat chhe. Takhat par Huzoor Aala TUS jalwa afroz chhe. Ane jamni taraf partition ne teko dai ne Mazoon Maula TUS tashreef raakhe chhe. Huzoor Aala TUS takht par si neeche utri ne Mazoon Maula TUS no haath pakri ne takhat par paase bethaave chhe. Ane te baad Mazoon Maula TUS na fazaa’il zikar karay chhe. Thori der baad takht par si Mazoon Maula TUS ne lai ne neeche utri ne khara rahay chhe. Ane ek talwaar Huzoor Aala TUS na haath mubarak ma chhe, ane em farmaave chhe ke “aa talwaar Bawaji Saheb ye mane aapi chhe te mein Bhai Qutbuddin ne aapu chhu”, ane beesru bhi ghanu farmaave chhe ( te zehen par nathi )
Ghulam vahaan kharo kharo khushi ma roi rayo chhu, hairat ma chhu ane khayaal karu chhu ke aa saglu su chhe? Su manzar chhe? Ane nafs ma em kahu chhu ke mein kehto hato ne ke aam thaase – jo thayu ne.
Te baad vahaan ivaan ma Huzoor Aala TUS ane Mazoon Maula TUS no cho gird sagla sahebo mumineen khara chhe ane photao lai raya chhe. Ghulam paase bhi camero hoi chhe ane ghulam bhi photao lai rayo chhu. Aa manzar dekhta dekhta aankh khuli gai. Neend ma si utha baad bhi ghano hairat ma chhu, khushi no koi paar nathi
Falillah il-hamdo wa ash-shukro ‘ala zaleka kaseeran kaseeran
Aqallo abeede Dai ‘llah il-ameen (TUS) wa Mazoonehi al-Maula al-Mufaddaa
Shabbir, Ibn ul-Hadd il-al-Ma’ee Miyasaheb Moinuddin Yamani
( Aaje 26 mi taareekh chhe. Quran Majeed 26 ma sipaara ma surat ul Fateh chhe)
Inna fatahna laka fathan mubina, Taher Bhaisaheb na milad mubarak ni taareekh bhi 26 chhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *