Madeh by Khadir BS Zakiyyuddin

KhadirBsLetter
Tehniyat al-milad al-mubarak
le-Fakhr al-Mavaazeen al-Maula al-Ajal Sayyedi Qutbuddin Saheb
ataal Allaho umrah ush-shareef

Le yahneka ya Qutba deen il-huda masarraato yaumeka za s-sarmadaa
Masarraato milaadek at-taher al- -lazi jalla fakhran ‘alaa sudadaa
Aya khayra najlin le-Saif il-huda l- -lazi jaa’a fi ma hawa mufradaa
Va fi ufuq id-da’wat il-fatemiyya- -te nooreka kal-badre haqqan badaa
A mazoona burhanedeen il-huda-khlud lana fil-mayaamene tool al-madaa
Ana shaakerun fazlak al-jamma maula- ya daaban fa-nafsi ‘alayk al-fidaa
Jazaak al-muhaymeno khayr al-jazaa ayaa mun’emi il-mufdili il-awhadaa
Fakum laka min mafkharin mu’talin va shaanin jaleelin yughiz ul-‘idaa`
Vasall al-ilaaho ‘ala al-‘itrati-z -zakiyyate lil-mustafa ahmadaa

[TRANSLATION:]
Aap ne mubarak thaajo ae Qutbedeen aa aapna milaad na din ni masarraat, hamesha;
Masarraat aap na paak milaad ni, ke je nu fakhar ghanu chhe neertai baland chhe;
Ae Saifedeen na khayr farzand, ke je je shaanaat haasil kidi ehma yakta chhe;
Ane Dawat Fatemiyya na aasmaan ma aap nu norr chandarma ni misal chamku;
Ae Burhanedeen na Mazoon, aap baaqi raho hamaara vaaste ne’mato ma hamesha;
Mein aap nu ghanu fazal chhe ehno hamesha shukur karu chhu, ae maara maula, ane maaro jaan hamesha aap na upar fida chhe;
Khuda aap ne khar jazaa aapjo, ae maara yakta mun’im (ne’mat aapnaar), maara mufdil (ehsaan karnaar);
Aap na kitna baland faza’il chhe ane jaleel shaanaat chhe je dushmano ne ghayz dilaave chhe;
Ane khuda salavaat parjo mustafa ahmad ni paak ‘itrat par.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *